پیام مدیر
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
ارتباط با دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن: 38279415-035 فکس: 38279415-035 <br>ایمیل: <a href="mailto:Herasat.yazd@tpph.ir">Herasat.yazd@tpph.ir</a>

خبری برای نمایش وجود ندارد.