آمار تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
دهم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت
مقایسه آمار تولید مردادماه 97 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ظرفیت‌های تولید این واحد نیروگاهی است

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد، میزان تولید مردادماه سال جاری نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 527.119 مگاوات ساعت بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 519.753 مگاوات ساعت بوده افزایش یک و چهار دهم (4/1%) درصدی داشته است. همچنین میزان آمادگی تولید مردادماه سال جاری 539.429 مگاوات ساعت بوده که همین شاخص در سال قبل 508.699 مگاوات ساعت را نشان می‌دهد که حاکی از رشد 6% آمادگی تولید نیروگاه سیکل ترکیبی یزد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.