گزارش جامع مقایسه ای آمار تولید آبان ماه 97 و همچنین مجموع تولید خالص 8 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال 96 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
دوازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت
گزارش جامع مقایسه ای آمار تولید آبان ماه 97 و همچنین مجموع تولید خالص 8 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال 96 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد<br><br><br>به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد، میزان تولید خالص آبان ماه سال جاری نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 429.080 مگاوات ساعت می باشد که همین آمار در سال قبل 443.820 مگاوات ساعت بوده است. همچنین میزان آمادگی تولید آبان ماه سال جاری 555.208 مگاوات ساعت بوده که همین شاخص در سال قبل 583.781 مگاوات ساعت را نشان می‌دهد.<br>

گزارش جامع مقایسه ای آمار تولید آبان ماه 97 و همچنین مجموع تولید خالص 8 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال 96 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد، میزان تولید خالص آبان ماه سال جاری نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 429.080 مگاوات ساعت می باشد که همین آمار در سال قبل 443.820 مگاوات ساعت بوده است. همچنین میزان آمادگی تولید آبان ماه سال جاری 555.208 مگاوات ساعت بوده که همین شاخص در سال قبل 583.781 مگاوات ساعت را نشان می‌دهد.

بنابر ادامه همین گزارش، مجموع تولید خالص 8 ماهه نخست سال 97  3.666.260   مگاوات ساعت میباشد که در مقایسه با مجموع تولید خالص 8 ماهه نخست سال 96 که  3.353.433  مگاوات ساعت می باشد افزایش 9/3 درصدی را نشان می دهد. همچنین مجموع آمادگی 8 ماهه نخست سال جاری 4.010.101  مگاوات ساعت می باشد که همین شاخص در سال قبل 3.978.238  مگاوات ساعت بوده است که بیانگر افزایش 0/8 درصدی است.

مشاهده گزارش تصویری خبر