گزارش جامع مقایسه ای آمار تولید 9 ماهه سال 97 و همچنین میزان آمادگی 9 ماهه سال جاری در مقایسه با سال 96 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و نیروگاه تابان
پانزدهم دی ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد، میزان تولید خالص 9 ماهه سال 97 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 4،027،413 مگاوات ساعت است که بیانگر 13% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد. همچنین میزان آمادگی تولید 9 ماهه سال جاری این نیروگاه 4،679،690 مگاوات ساعت است که حاکی از افزایش 3/4% نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

 

 

 

گزارش جامع مقایسه ای آمار تولید 9 ماهه سال 97 و همچنین میزان آمادگی 9 ماهه سال جاری در مقایسه با سال 96 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و نیروگاه تابان

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد، میزان تولید خالص 9 ماهه سال 97 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 4،027،413 مگاوات ساعت است که بیانگر 13% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد. همچنین میزان آمادگی تولید 9 ماهه سال جاری این نیروگاه 4،679،690 مگاوات ساعت است که حاکی از افزایش 3/4% نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

بنابر ادامه همین گزارش، مجموع تولید خالص 9 ماهه نخست سال 97 نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد  2.154.814   مگاوات ساعت می باشد که افزایش 106 % را با اضافه شدن مولد بخار نیروگاه مذکور از اسفند ماه 96 نشان می دهد. همچنین میزان آمادگی 9 ماهه نخست سال جاری این نیروگاه 2.397.019  مگاوات ساعت می باشد که که بیانگر افزایش 82 درصدی است.

مشاهده گزارش تصویری خبر